พระกริ่ง ทำน้ำมนต์ตามตำหรับโบราณ


พระกริ่ง ทำน้ำมนต์ตามตำหรับโบราณ
พระกริ่ง ทำน้ำมนต์ตามตำหรับโบราณ


 
 ชื่อรายการ :   พระกริ่ง ทำน้ำมนต์ตามตำหรับโบราณ
 รายละเอียด :
ปัดเป่าโควิต 19 ด้วยพระกริ่งทำน้ำมนต์ตำหรับโบราณ ...วิธีทำน้ำมนต์ด้วยพระกริ่งทุกหลวงพ่อมาแต่โบราณ เคล็ดอาราธนาพระกริ่งทำนำมนต์สะเดาะเคราห์เสริมดวง (ตำรับสมเด็จสังฆราชแพ) เมื่อเวลาเรารู้สึกดวงไม่ดี มีเคราะห์ หรือเจ็บป่วย หากท่านใดมีพระกริ่ง(องค์แทนพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาสพุทธเจ้า)ก็ สามารถอาราธนาบารมีของพระองค์ท่านทำน้ำพระพุทธมนต์ ดื่ม รด อาบ กินเพื่อความสวัสดี มีชัยปราศจากเคราะห์ได้นะครับ วิธีการมีดังนี้ วิธีทำ ให้นำน้ำมาใส่ขันหรือภาชนะใดๆๆก็ได้ หน้าองค์พระประธาน โยงสายสิญจน์จากมือพระประธานแล้ววนมายังน้ำมนต์ ส่วนหนึ่งมาไว้กับเราแบบเวลาพระสงฆ์ทำน้ำมนต์ แล้วจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่า พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ,อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ,สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู...ติ. สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ,ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ. แล้วนำเอาธูปปักที่กระถางธูปแล้วสวดพระคาถา อุณหิสวิชัย ๓ จบ ดังนี้ อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโมโลเก อะนุตะโร สัพพะ สัตตะ หิตัตถายะ ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พยัคเฆ นาเค วิเสภูเต อะกาละ มะระ เณนะวา สัพพัสมา มะระณา โหตุ เทโว สุขี สะทา สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร ตัสเสวะ อานุภา...ะ โหตุ เทโว สุขี สะทา ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนังคะรุง ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะ ตีติ หากจะอาราธนาพระกริ่งทำน้ำมนต์อธิษฐานให้ใครก็เอ่ยชื่อคนนั้นครับ เสร็จแล้วนำเอาพระกริ่งมาไว้ในมือตั้งนโม ๓จบแล้วสวดพระนามองค์พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาสพุทธเจ้าดังนี้ โอม นะโม ภะคะวะเต ไภษัชยะ คุรุ ไวฑูรยะ ประภา ราชายะ ตะถาคะตายะ อะระหะเต สัมมะยักกะ สัมพุทธายะ ตัถยะถา โอม ไภษัชเย ไภษัชเย ไภษัชเย สมุทะคะเต สะวาหะ(สะ-หวา-หะ) ๙จบ แล้วนำเอาองค์พระกริ่งใส่ลงไปในน้ำมนต์ให้อยู่กึ่งกลางภาชนะ แล้วจับสายสิญจน์สวดดังนี้ ภัน เต ภควา ข้าแต่องค์สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์พุทธเจ้า ผู้ทรงพรอันประเสริฐ พระผู้ประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉัน ขอพระราชทานให้องค์สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ดาญาณพุทธเจ้าผุ้ทรงมีพระมหา กรุณาธิคุณโปรดทรงปราณีแก่หม่อมฉัน ขอสมเด็จพระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธานุภาพอันเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์พร้อมไปด้วย พุทธฉัพพัณณรังสีพุทธรัศมีโอภาสสว่างไสว ใหญ่ยิ่งด้วยดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันดังดวงจันทร์วันเพ็ญยามเที่ยงคืน ให้เกิดปรากฏการณ์แก่เกล้าหม่อมฉัน ในวาสนาบารมีที่เกล้าหม่อมฉันสร้างมา ให้เกล้าหม่อมฉันประสพพบในพุทธโอภาส สว่างไสวในจักขุญาณ โสตญาณ มาณญาณ ชิวหาญาณ กายญาณ มโนญาณ ให้เกิดแก่เกล้าหม่อมฉัน และขอให้เกล้าหม่อฉันปราศจากทุกข์โศก โรคภัย และปราศจากอุปัททวัญตรายชนะศัตรูหมู่มารภัยพาลสันดานหยาบทั้งแปดทิศ ด้วยวาสนาบุญญฤทธิ์ที่เกล้าหม่อมฉันสร้างมา ตลอดทั้งทรัพย์สินเงินตราของเกล้าหม่อมฉันที่สูญหายไป มีโภคทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ภายใน สุขสรรเสริญ สันติสุขอันใดหายไป ขอพระบารมีให้ไหลคืนมาดังมหาสมุทรทั้ง๘ทิศ ด้วยวาสนาบุญญฤทธิ์ของหม่อมฉัน ที่ได้ตั้งจิตคิดขอพระพรมา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉันด้วย นะอะหัง พุทโธนะ นะโลกะวิทู นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะมะอะอุ อิกะมะนะ พุทธะชีวิตตัง นะมะพะทะ เป็นอันเสร็จพิธีให้กล่าวนโม๓จบ เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ข้าพระพุทธเจ้าขอคืนเศษเหลือน้ำทิพย์อันเป็นมงคลนี้ แล้วอาราธาองค์พระกริ่งขึ้นจากน้ำแล้วนำน้ำนั้นไปใช้ผสมรด อาบ กิน สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และเจริญด้วยสิริอายุ วรรณะพละแล้วแต่เราขอจากน้ำมนต์เถิด หมาย เหตุ ตำรานี้สมเด็จพระสังฆราชแพได้รับถ่ายทอดจากสมเด็จพระปวเรศสมเด็จพระสังฆราช เจ้าได้อาราธนาพระกริ่งทำน้ำมนต์ให้สมเด็จพระวันรัตฉัน เพียงครั้งเดียว อหิวาตกโรคในสมเด็จพระวันรัตก็หายไปสิ้น ท่านอาจารย์อุรคินทร์ วิริยะบูรณะได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชแพบอกกล่าววิธีนี้ไว้และได้นำ มารวบรวมไว้ในตำรา จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อครับ ร้านพระเครื่อง กร เมืองตาก โทรหรือ @Line id 0625925681 No.188
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   กร เมืองตาก2  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0625925681,055030217
 E-mail :   tanakrita958@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   20 มี.ค. 2563 15:46:38